ตำแหน่งที่สมัคร / Position applied 
ตำแหน่งที่สมัคร / Position applied
เงินเดือนที่คาดหวัง / Salary expected  
แนบไฟล์ / File attachment
 
 * ชื่อ-นามสกุล(ไทย) Name&Surname(Thai)
    

วัน เดือน ปี เกิด อายุ / Age
Date of Birth(day/month/year)
//      

* เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 
* Indentification Card No.   
* รหัสผ่าน / Password   
* ยืนยันรหัสผ่าน / ConfirmPassword    
เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลผ่าน website ครั้งต่อไป

วันที่บัตรหมดอายุ / Expired Date
//   

                

สัญชาติ ศาสนา
Nationality Religion
   

  เบอร์โทรศัพท์ / Telephone number
  บ้าน / Home  
  โทรศัพท์มือถือ / Mobile phone  
  อีเมลล์ / Email  
* ที่อยู่ปัจจุบัน
* Present address
รหัสไปรษณีย์
Postcode
   
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
Permanent address
รหัสไปรษณีย์
Postcode
   
สถานภาพทางการทหาร/Military service 
  อื่นๆ ระบุ / Other, please specify 
สถานภาพการสมรส/Marital status

      จำนวนบุตร / Amount Children
      ชาย   คน            หญิง  คน
ระดับการศึกษา
Education Level
ชื่อสถานศึกษา
school/college/university attended
จากปี
From
ถึงปี
To
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
Certificate/Degree Obtained
สาขาวิชาเอก
Major field
คะแนนเฉลี่ย
G.P.A.

รายละเอียด / Detail

 

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม / Computer program skills
พิมพ์ดีดภาษาไทย(คำ/นาที) 
Thai Typing(W/M) 
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ(คำ/นาที) 
EnglishTyping(W/M) 
ความสามารถในการขับขี่ / Driving Ability 
รถยนต์          จักรยานยนต์   
 
พาหนะที่ท่านมี / Transportation 
รถยนต์          จักรยานยนต์ 
 
1. ชื่อบริษัท / Employer      ตำแหน่ง / position
ระยะเวลาตั้งแต่ / From   //     ถึง / To  //   
เงินเดือน / Salary     รายได้อื่น / Other Income 
ข้อมูลเพิ่มเติม / Additional Information
2. ชื่อบริษัท / Employer      ตำแหน่ง / position
ระยะเวลาตั้งแต่ / From  //     ถึง / To  //   

เงินเดือน / Salary     รายได้อื่น / Other Income 

ข้อมูลเพิ่มเติม / Additional Information

3. ชื่อบริษัท / Employer      ตำแหน่ง / position
ระยะเวลาตั้งแต่ / From  //      ถึง / To  //   
เงินเดือน / Salary     รายได้อื่น / Other Income 

ข้อมูลเพิ่มเติม / Additional Information

ชื่อผู้รับรองที่ไม่ใช่ญาติ 3 คน / Persons who may be contacted for reference (not relatives)
ชื่อ - นามสกุล
Name - Surname
ที่อยู่ / ที่ทำงาน
Address / Office
ตำแหน่ง
Position
โทรศัพท์
Telephone No.
ความสัมพันธ์
Relationship
1.
2.
3.

  

  โปรดระบุชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (*)           
  Name of contact person in case of emergency

  ที่อยู่ / Address

   โทรศัพท์/Telephone No.   ความสัมพันธ์ / Relationship 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกลงในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้อความข้างต้นนี้ถ้าปรากฎคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงประการใด ทางบริษัท ฯ มีสิทธิ์ปลดข้าพเจ้าออกจากหน้าที่ได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ หากจ้างข้าพเจ้าทำงานแล้ว
I certify that all statements made in this application are true. I understand that any misrepresentation of fact herein will be the cause for discharge from the company without any compensation if employed.
ลงนามผู้สมัคร / Applicant's signature 
วันที่ / Date  15/07/2563